วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาเกี่ยวกับวีซ่า

                   ปัญหาเกี่ยวกับวีซ่า1. ประเทศอะไรบ้างที่คนไทยสามารถเดินทางเข้าได้โดยไม่ต้องขอ visa ก่อนเข้าประเทศ
2. ชาวต่างชาติที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวโดยได้รับการยกเว้น visa เดินทางเข้า-ออก เมืองไทยบ่อยครั้งมาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฯ มีระเบียบใหม่ เกี่ยวกับระยะเวลาที่อนุญาต ให้คนต่างชาติพำนัก อยู่หากเข้ามาโดยไม่มี visa อย่างไร
3. มีข้อแนะนำอย่างไรบ้าง สำหรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยโดยได้รับการยกเว้น visa ได้รับอนุญาต จาก ต.ม. ให้อยู่ได้ 30 วัน แต่บังเอิญว่าเกิดเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ต้องพักรักษาตัวอีกระยะหนึ่งก่อน จะเดินทางกลับประเทศของตนได้
4. คนไทยที่จะแต่งงานกับคนต่างชาติและต้องการพาคู่สมรสไปอยู่ด้วยกันที่ประเทศไทย มีข้อแนะนำอย่างไร บ้าง
5. ข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติ จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแล้ว อยากจะพาคู่สมรส ไปอยู่ระยะยาวที่เมืองไทย ต้องทำอย่างไรบ้าง
6. ถ้าคนต่างชาติเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วสถานะเปลี่ยน ไป เช่น แต่งงานกับคนไทย หรือเปลี่ยนจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างอื่น ต้องติดต่อเพื่อขออนุญาตกับสำนักงาน ต.ม. ใช่ไหม

1. ประเทศอะไรบ้างที่คนไทยสามารถเดินทางเข้าได้โดยไม่ต้องขอ visa ก่อนเข้าประเทศ
ตอบ มีหลายประเทศที่รัฐบาลไทยได้ความตกลงเอาไว้และมีอีกหลายประเทศที่อำนวยความสะดวกให้คนไทยเป็นพิเศษ
ปัจจุบัน (เมษายน 2551) มีอยู่ 19 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ที่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้โดย ไม่ต้องใช้ visa ได้แก่ 1. อาร์เจนตินา (อยู่ได้ 90 วัน) 2. บาห์เรน (อยู่ได้ 14 วัน) 3. บราซิล (90 วัน) 4. บรูไน (14 วัน) 5. ชิลี (90 วัน) 6. ฮ่องกง (30 วัน) 7. อินโดนีเซีย (30 วัน) 8. เกาหลีใต้ (90 วัน) 9. ลาว (30 วัน) 10. มาเก๊า (30 วัน) 11. มองโกเลีย (30 วัน) 12. มาเลเซีย (30 วัน) 13. มัลดีฟส์ (30 วัน) 14. เปรู (90 วัน) 15. ฟิลิปปินส์ (21 วัน) 16. รัสเซีย (30 วัน)17. สิงคโปร์ (30 วัน) 18. แอฟริกาใต้ (30 วัน) 19. เวียดนาม (30 วัน) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ ปัจจุบันรัฐบาลไทยมีความตกลงกับ 42 ประเทศ ให้สามารถเดินทางไปราชการได้ โดยไม่ต้องใช้ visa รายชื่อประเทศดูได้ใน
www.consular.go.th
back to top

2. ชาวต่างชาติที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวโดยได้รับการยกเว้น visa เดินทางเข้า-ออก เมืองไทยบ่อยครั้งมาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฯ มีระเบียบใหม่ เกี่ยวกับระยะเวลาที่อนุญาต ให้คนต่างชาติพำนัก อยู่หากเข้ามาโดยไม่มี visa อย่างไร
ตอบ เพื่อไม่ให้คนต่างชาติจำนวนหนึ่งอาศัยช่องทางในการได้รับการยกเว้น visa เดินทาง เข้าออกหลายครั้ง เพื่อลักลอบทำงานในเมืองไทยอย่างผิดกฎหมาย สำนักงาน ต.ม. จึงออกมาตรการป้องกันไว้ ปัจจุบัน ชาวต่างชาติ 42 ประเทศ รวมถึงคนสัญชาติสหรัฐฯ สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวโดยได้รับการยกเว้น visa ได้ไม่เกิน 30 วันซึ่งเจ้าหน้าที่ ต.ม. จะอนุญาตให้อยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน และรวมแล้วต้องไม่เกิน90 วันภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าครั้งแรก ในกรณีที่ประสงค์จะท่องเที่ยวระยะยาวนักท่องเที่ยวต้องขอ visa จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย ก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย เพราะจะได้รับอนุญาตให้อยู่ได้นานกว่าการเข้ามาโดยไม่มี visa
back to top

3. มีข้อแนะนำอย่างไรบ้าง สำหรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยโดยได้รับการยกเว้น visa ได้รับอนุญาต จาก ต.ม. ให้อยู่ได้ 30 วัน แต่บังเอิญว่าเกิดเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ต้องพักรักษาตัวอีกระยะหนึ่งก่อน จะเดินทางกลับประเทศของตนได้
ตอบ กรณีนี้ นักท่องเที่ยวควรจะขอใบรับรองจากแพทย์ไปแสดงกับสำนักงาน ต.ม. โดยต้องดำเนินการก่อนที่จะครบ 30 วัน สำนักงาน ต.ม. จะพิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อได้ ตามความจำเป็น กรณีที่คนต่างชาติอยู่เกินกำหนด โดยที่ไม่ขออนุญาตก่อน เมื่อเดินทางออกจากประเทศไทยจะถูกปรับตามจำนวนวันที่อยู่เกินกำหนด (ค่าปรับวันละ 500 บาท หรือรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 บาท)
back to top

4. คนไทยที่จะแต่งงานกับคนต่างชาติและต้องการพาคู่สมรสไปอยู่ด้วยกันที่ประเทศไทย มีข้อแนะนำอย่างไร บ้าง
ตอบ ก่อนอื่น ต้องจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน สามารถเลือกจดทะเบียนตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
สหรัฐฯ ก็ได้ หลังจากนั้น นำหลักฐานการจดทะเบียนสมรสไปยื่นขอ visa ประเภทคู่สมรส (Non-immigrant “O”) ได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย เมื่อได้ visa แล้ว ก็สามารถอยู่ในเมืองไทยระยะยาวได้ โดยขอต่ออายุการพำนักในประเทศไทยไทยกับสำนักงาน ต.ม. ได้ทุกแห่ง
back to top

5. ข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติ จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแล้ว อยากจะพาคู่สมรส ไปอยู่ระยะยาวที่เมืองไทย ต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ คู่สมรสสามารถยื่นขอ Non-Immigrant “O” Visa ในฐานะคู่สมรสของคนไทยได้ในการขอ visa นั้น ก็ต้องนำทะเบียนสมรส และหลักฐานประจำตัวของคนไทยไปแสดงด้วย เมื่อคู่สมรสได้รับ visa แล้ว ก็สามารถเดินทางเข้าเมืองไทย และจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน หลังจากนั้น ก็สามารถขออยู่ต่อที่สำนักงาน ต.ม. แห่งไหนก็ได้ โดยจะได้รับอนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี
back to top

6. ถ้าคนต่างชาติเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วสถานะเปลี่ยน ไป เช่น แต่งงานกับคนไทย หรือเปลี่ยนจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างอื่น ต้องติดต่อเพื่อขออนุญาตกับสำนักงาน ต.ม. ใช่ไหม
ตอบ ใช่ โดย ต.ม. จะพิจารณาตามเอกสารและความจำเป็น ในบางกรณี อาจได้รับคำแนะนำให้กลับไปประเทศของตนเพื่อขอ visa ที่ถูกต้องเข้ามา จะได้ไม่ประสบปัญหาในอนาคต
back to top


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น